Flex-bv gaat in per 1 oktober 2012

 

Flex-bv gaat in per 1 oktober 2012


De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv's) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura. Een notariële akte van oprichting is nog wel verplicht. De wijzigingen gaan in op 1 oktober 2012.

Wat verandert er? Een kort overzicht:

Modernisering van de regels voor de bv

De wetgeving voor bv’s stamt uit 1971 en sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Zo kent het bv-recht aandeelhouders en een bestuur, die formeel moeten overleggen en besluiten nemen. Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kunnen de statuten van een bv verregaand op maat worden gemaakt.


Akte van oprichting en statuten

In een akte van oprichting van een bv staat het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte daarvan. Als er verschillende soorten aandelen zijn, dan moeten deze in de akte opgenomen worden en moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden uitgesplitst naar soort. Een minimumkapitaal is in het wetsvoorstel niet meer verplicht.

Verschillende soorten aandelen

In de nieuwe wet kunnen bedrijven met meerdere aandeelhouders de zeggenschap van de aandeelhouders aanpassen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo is er het stemrechtloos aandeel, waarmee sommige aandeelhouders (zoals bijvoorbeeld werknemers of bepaalde familieleden) zijn uit te sluiten van stemrecht. Daarnaast is er het winstrechtloze aandeel. In de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding geen of beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap. Aandelen mogen niet tegelijkertijd stemrechtloos en winstrechtloos zijn. . Aandeelhouders met een minderheidsbelang worden door de wetswijzigingen beter beschermd. Zo moeten alle aandeelhouders het eens zijn over statutaire wijziging van de medezeggenschap van aandeelhouders.
Crediteurenbescherming

Het minimumkapitaal van 18.000 euro was bedoeld als zekerheid voor schuldeisers. In de praktijk konden schuldeisers zich vaak niet op dit kapitaal verhalen. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt met het wetsvoorstel niet uitgebreid. Wel is in de wet expliciet opgenomen dat u als bestuurder of aandeelhouder een 'uitkeringstoets' moet doen. Als u uitkeringen aan aandeelhouders wil verrichten, zullen ze bij elke uitkering moet u gaan beoordelen of de vennootschap zijn opeisbare schulden nog wel kan betalen. Als de vennootschap na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien richting de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.

Advies

Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke bv op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur.

 


Follow Opero on Twitter