Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die OPERO aan deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPERO (ook niet via een eigen netwerk).

OPERO kan er niet voor instaan dat de informatie op www.opero.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit tal van sites links gelegd naar de website van OPERO. OPERO is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd. OPERO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.opero.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.opero.nl te kunnen raadplegen.